X

Ukázka z lekce 4 - Daily routines - Krok 2

« Krok 2/10 »

Slovíčka

Zapamatujte si nová slova a výrazy. Memorise new words and expressions.

alone sám
always vždy
before před
breakfast / have breakfast snídaně, snídat
bread chléb
butter máslo
colleague kolega
cup / a cup of tea šálek, šálek čaje
daily / daily routines denní, denní pravidelný běh povinností
dinner / have dinner večeře, večeřet
during během
eat jíst
egg vejce
every každý
favourite oblíbený
from 7 to 5 od 7 do 5
get dressed obléknout se
hour hodina (60 minut)
kitchen kuchyň
leave opustit
lunch / have lunch oběd, obědvat
mostly většinou
never nikdy
nothing nic
past za, po, kolem
quarter čtvrt
quite docela
several několik
shower / have a shower sprcha; sprchovat se
sometimes někdy
then pak, potom
typical typický
weekday všední den
He leaves his flat at half past seven. Odchází z bytu v půl osmé.
He never goes to bed before eleven o ´clock. Nikdy nejde spát před jedenáctou hodinou.
She eats nothing during the day. Během dne nic nejí.
She usually has dinner in one of her favourite restaurants. Obvykle večeří v jedné ze svých oblíbených restaurací.
He leaves home at a quarter past six. Odchází z domu ve čtvrt na sedm.
Daily routines Každodenní povinnosti

Zapamatujte si

V ustálených spojeních jako - have a shower, have breakfast se nepoužívá sloveso have got (viz unit 2). Časový údaj může stát ve větě na konci nebo na začátku. He gets up at six o'clock. At six o'clock he gets up.


« Krok 2/10 »

Přihlášení

email:
heslo: