X

Učební osnova

Pro přehlednost uvádíme souhrn gramatiky v jednotlivých lekcích a v rámečcích příklady vět, které se po prostudování dané lekce naučíte.

Unit 1 Greetings and Goodbyes

 1. Pozdravy při setkání a při loučení
 2. Osobní zájmena v podmětovém tvaru
 3. Přivlastňovací zájmena
 4. Dny v týdnu
 5. Sloveso BE - časování v přítomném čase

V této lekci se naučíte používat jednoduché věty potřebné k vedení rozhovoru jako např.:

How are you? Jak se máš?
My name is Chris. Jmenuji se Chris.
Nice to see you. Je hezké tě / vás vidět.
Where is she from? Odkud ona je?
How old is her teacher? Jak je její učitel starý?
See you on Wednesday. Ve středu nashledanou.

Unit 2 The Brown Family

 1. Sloveso BE - zápor, otázka, krátké odpovědi
 2. Množné číslo podstatných jmen (pravidelné, nepravidelné)
 3. Sloveso HAVE GOT - přítomný čas (oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi)
 4. Číslovky 0-20
 5. Určitý a neurčitý člen
 6. Přivlastňovací pád
 7. Barvy
My little sister has got short, fair hair and blue eyes. Moje sestřička má krátké světlé vlasy a modré oči.
Have you got a pet? Máš / máte nějaké domácí zvířátko?
Yes, we've got three dogs and five fish. Ano, máme tři psy a pět rybiček.
What are your pets' names? Jak se jmenují tvá domácí zvířátka?
They haven't got an old house near my school. Nemají starý dům blízko mé školy.

Unit 3 People from different parts of the world

 1. Číslovky nad 21
 2. Přítomný čas prostý - významová slovesa (oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi)
 3. Anglická abeceda - hláskování
 4. Názvy zemí; národnosti (jazyky)
On Saturdays we usually go out for dinner. Každou sobotu chodíme někam na večeři.
He teaches French at a local school. Učí francouzštinu v místní škole.
She draws and goes to meetings a lot. Maluje a hodně chodí na schůzky.
Do they know many people in their village? Znají mnoho lidí ve své vesnici?
No, they don't. Ne, neznají.
She doesn't walk to work. Ona nechodí pěšky do práce.
Does she live in a suburb of Prague? Bydlí na předměstí Prahy?
Yes, she does. Ano, bydlí.
How do you spell your name? Jak se píše (hláskuje) vaše jméno?
Where is your father from? Odkud je tvůj otec?
What's your father's nationality? Jaké národnosti je tvůj otec?
He is from Germany. He is German. Je z Německa. Je německé národnosti.

Unit 4 Daily routines - What are their typical days?

 1. Vyjádření času v angličtině
 2. Postavení příslovečných určení času ve větě

V této lekci se naučíte, jak se v angličtině vyjádří čas a budete umět popisovat svůj běžný pracovní den s použitím příslovečných určení času.

What's the time? Kolik je hodin?
What time does your boyfriend leave his flat? V kolik hodin odchází tvůj přítel z bytu?
My boyfriend usually leaves his flat at half past seven. Můj přítel obvykle odchází z bytu v půl osmé.
At a quarter to twelve I have lunch at work. Ve tři čtvrtě na dvanáct v práci obědvám.
He never goes out for dinner during weekdays. Během pracovního týdne nikdy nechodí na večeři ven (do restaurace).

Unit 5 The Brown's house

 1. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (jejich množná čísla)
 2. Otázky How much / How many?
 3. Vyjádření nějaký, trochu, žádný
 4. Vazba there is / there are (oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi)
How many books have you got? Kolik máš knih?
How much time has Mary got? Kolik má Mary času?
Has she got any money? Má nějaké peníze?
No, she hasn't got any money. Ne, nemá žádné peníze.
Yes, she's got some money. Ano, má nějaké peníze.
Have you got an armchair in your room? Máš nějaké křeslo ve svém pokoji?
No, I haven't got an armchair in my room. Ne, ve svém pokoji nemám žádné křeslo.
Yes, I've got some armchairs in my room. Ano, mám ve svém pokoji nějaká křesla.


There is some milk in the fridge. V lednici je nějaké mléko.
There are some pictures on the wall. Na zdi jsou nějaké obrazy.
There isn't a picture on the wall. Na zdi není žádný obraz.
There isn't any butter in the fridge. V lednici není žádné máslo.
Is there a book on the table? Je na stole nějaká kniha?
Yes, there is. Ano, je.
No, there isn't. Ne, není.
Is there any milk in the fridge? Je v lednici nějaké mléko?

Unit 6 - What do we like doing?

 1. Infinitiv ve větě
 2. Gerundium
 3. Předmětový tvar osobních zájmen
Paul wants to study several languages. Paul chce studovat několik jazyků.
Helen tries not to eat much in the evening. Helena se snaží večer moc nejíst.
I don't mind vacuuming. Luxování mi nevadí?
Do your friends like listening to the radio? Poslouchají tvoji kamarádi rádi rádio?
I know them. Znám je.
She knows something about him. Ona o něm něco ví.

Unit 7 What are the people doing?

 1. Přítomný čas průběhový (oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi)
 2. Užití přítomného průběhového času ve srovnání s časem přítomným prostým
 3. Doplňovací otázky
I'm writing this letter in a beach restaurant. Tento dopis píši v restauraci na pláži.
Behind the beach there is a street and many people are walking down the street. Za pláží je ulice a po ní se prochází mnoho lidí.
We aren't driving along the street. Nejedeme touto ulicí.
Is your son walking with his dog? Je tvůj syn na procházce se svým psem?
Yes, he is. Ano, je.
No, he isn't. Ne, není.
Who is coming? Kdo přichází?
What are you talking about? O čem hovoříš?

Unit 8 Shopping

 1. Naučíte se vést rozhovor s prodavačem (žádat o věci; rozhodnout se, zda-li věci koupíte nebo nikoli)
 2. Zástupné one / ones
 3. Stupňování přídavných jmen (jedno- dvojslabičných, tří- víceslabičných)
Could I have those jeans, please? Mohla bych dostat tamty džíny?
Can I try the black ones on? Mohu si zkusit ty černé (džíny)?
How much are they? Kolik stojí?
Can I pay by credit card? Mohu platit kreditní kartou?
That's very expensive. I think I 'll leave it. To je moc drahé. Ne, nebudu si to brát.
Susan's mother is a worse cook than Peter's mother. Maminka Susan je horší kuchařka než Petrova maminka.
Who is the slimmest of all? Kdo je ze všech nejštíhlejší?
I' ve got the least money of all. Mám ze všech nejméně peněz.

Unit 9 Asking the way. Giving directions.

 1. V této lekci se naučíte ptát na cestu a rozumět pokynům , které popisují jak tuto cestu najít.
 2. Minulý čas slovesa BE (oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi)
Mike, Tony and I were in Prague yesterday. Mike, Tony a já jsme byli včera v Praze.
Was your sister at home last week? Byla tvoje sestra minulý týden doma?
No, she wasn't. Ne, nebyla.
There were lots of interesting things to see. Bylo tam k vidění mnoho zajímavých věcí.
The blue T- shirt wasn't cheaper than the red one. To modré tričko nebylo levnější než to červené.

Unit 10 Past events

 1. Minulý čas prostý (pravidelných i nepravidelných sloves) - oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi
When he woke up in the morning it didn't rain and it was quite warm. Když se ráno probudil, nepršelo a bylo docela teplo.
Tom recommended me to make such a trip. Tom mi doporučil, abych takový výlet podnikl.
Did your children have breakfast at home yesterday? Snídaly děti včera doma?
No, they didn't. Ne, nesnídaly.
Who bought this book? Kdo koupil tuto knihu?
There were some tickets left in the box office. V pokladně zbyly nějaké lístky.

Unit 11 Eating out

 1. Tato lekce je opakovací a zahrnuje cvičení zaměřená na gramatiku probranou v lekcích 1-10.
 2. Slovní zásoba a užitečné obraty týkající se pobytu v restauraci.

Unit 12 Talking on the phone

 1. Modální sloveso CAN, jeho různé významy.
 2. Modální sloveso MAY, jeho různé významy.
 3. Modální sloveso MUST, jeho různé významy.
I can help her. Mohu jí pomoci.
Can I have those socks, please? Mohu dostat tamty ponožky, prosím?
May I use your telephone, please? Smím si od vás zatelefonovat?(dosl. použít váš telefon)
Peter may not come this evening. Petr dnes večer asi nepřijde.
He must be ill. Určitě je nemocný.
You mustn’t talk here. Tady se nesmí mluvit.

Unit 13 Future events

 1. Prostý budoucí čas, jeho použití.
 2. Vyjádření budoucnosti pomocí BE GOING TO.
 3. Průběhový přítomný čas pro vyjádření budoucnosti.
She will be thirty. Bude jí 30.
I won’t go there. Nepůjdu tam.
I’ll send you a postcard. Pošlu ti pohled.
We are going to visit you. Máme v úmyslu tě navštívit.
I’m playing tennis with Alex this afternoon. Dnes odpoledne hraji s Alexem tenis.
Are you doing anything on Friday? Děláš něco v pátek?

Unit 14 Past events(2). How was your holiday?

 1. Minulý průběhový čas, jeho použití.
 2. Složeniny se SOME- , ANY-, NO-.
 3. SO / NEITHER.
What were you doing at 7 o’clock yesterday evening? Co jsi dělal včera v 7 večer?
Co jsi dělal včera v 7 večer?I was reading a book when the telephone rang. Četl jsem, když zazvonil telefon.
Somebody is looking at you. Někdo se na tebe dívá.
Nobody can do that. Nikdo to nemůže udělat.
I don’t have any money. Nemám žádné peníze.
He is hungry. So are we. On má hlad. My také.
We don’t go there. Neither do they. Nepůjdeme tam. Oni také ne.

Unit 15 Passive voice

 1. Trpný rod. Příčestí trpné.
 2. Příslovce
 3. Přídavná jména po slovesech look, feel, taste, smell, sound.
This building was built ten years ago. Tato budova byla postavena před deseti lety.
Will your children be invited? Budou tvoje děti pozvány?
This magazine may be published. Tento časopis se možná bude vydávat.
She looked well. Vypadala zdravě.
This meal tastes delicious. Toto jídlo chutná výtečně.
I feel tired. Cítím se unaveně.

Unit 16 Nedávné události. Předpřítomný čas. Recent events.Present perfect tense.

 1. Předpřítomný čas.
 2. Vztažné věty.
Have you ever been to Bratislava? Byl jsi někdy v Bratislavě?
I have never seen such a beautiful place. Nikdy jsem neviděl tak krásné místo.
I haven’t written the e-mail yet. Ještě jsem ten e-mail nenapsala.
They’ve just gone. Právě odešli.
The man whose house is at the end of the street is Peter’s friend. Ten muž, jehož dům je na konci ulice, je Petrův kamarád.
The film which I saw last week I liked a lot. Film, který jsem minulý týden viděla, se mi moc líbil.
The people who we were talking with last evening were my father’s colleagues. Lidé, se kterými jsme minulý večer mluvili, byli kolegové mého otce.

Unit 17 Opakování. Revision. Předložky at, in, on. Prepositions at, in, on.

 1. Tato lekce je opakovací a zahrnuje gramatiku probranou v lekcích 12 - 16.
 2. Shrnutí použití předložek at, in, on.
v letadle on a / the plane
na řece on the river
v taxi in a taxi
u jeho rodičů at his parents’Přihlášení

email:
heslo: